Beboerhuset, Nærumvænge Torv 25.

Alle medlemmer inviteres til ordinær generalforsamling den 26. august 2020 i henhold til foreningens vedtægter. *)

Husk tilmelding af hensyn til sikker indretning af lokalet senest den 19. august 2020. (Max. 2 personer pr. husstand.)

Med henvisning til de særlige, aktuelle forhold, bliver der ingen bespisning, men der serveres naturligvis læskedrikke.

Rudersdal Kommune vil ikke være repræsenteret på generalforsamlingen på grund af igangværende budgetforhandlinger.

*) Grundet begrænsningerne vedrørende størrelsen på forsamlinger i forbindelse med Covid-19, afholdes generalforsamlingen for sæson 2019-2020 ekstraordinært i 3. kvartal. Der er tidligere redegjort herfor.

Tilmeld dig på vores e-mail info@naerumgrundejerforening.dk, eller skriftligt til et af NG’s bestyrelsesmedlemmer. Husk at notere, om det er 1 eller 2 personer.

Skulle du have glemt tilmelding, er du naturligvis velkommen alligevel.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (Forslag vedlagt)
 6. Afholdelse af valg

Efter tur er Laila Leth, Hans-Henrik Jakobsen og Joel Aronstein på valg til bestyrelsen.

Hans-Henrik Jakobsen modtager ikke genvalg.

Jan Secher er på valg som suppleant til bestyrelsen.

 1. Eventuelt

***************************************************************På NG’s generalforsamling skal vi have valgt nye medlemmer til bestyrelsen – og vi vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre dig til at overveje dit kandidatur.

Vi glæder os til at se dig/jer onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00 i Beboerhuset, Nærumvænge Torv 25.

Med venlig hilsen  –  Bestyrelsen

 

Nærum Grundejerforenings bestyrelse har modtaget 3 forslag til behandling under dagsordenens punkt 5:

1 – Indsendt af Joel Aronstein, Gærdebuen 3, 2850 Nærum – Modtaget 07.03.2020

Opfordring til Rudersdal kommune til at genoprette den sti til Jægersborg Hegn på matrikel 2xp, som ligger mellem Hegnsvej og skoven – stien som tidligere forbandt Bibliotekshaven via Gærdebuen til Jægersborg Hegn.

Begrundelse:

Det er i Nærum-borgernes interesse, at der er bedst og mest mulig adgang til skoven/Jægersborg Hegn, hvorfor den gamle sti bør genoprettes.

En afgørelse fra tidligere Søllerød Kommune i 1955 om at afhænde matrikel 2xp bør anses for forældet og ikke gældende.

På NGs generalforsamling den 26. august 2020 ønskes der derfor foretaget en vejledende afstemning blandt de fremmødte medlemmer af Nærum Grundejerforening om mulig opbakning af forslaget, som videregives til Rudersdal kommune.

NG bestyrelsen: Der foretages en anonym, vejledende afstemning på generalforsamlingen 26.08.2020)

***************************************************************2 – Indsendt af Erik Haugaard, Hegnsvej 23, 2850 Nærum – Modtaget 10.03.2020

Kære bestyrelse.

Jeg har for et par år siden foreslået Nærum Grundejerforening, at man burde opfordre de enkelte grundejere til at holde egne fortove i pæn stand og holde et rimeligt pænt syn ind mod egen grund, men der er slet ikke sket nogen forbedring.

Kan grundejerforeningen, evt. med støtte fra kommunen, rette henvendelse om følgende:

 1. Fortov ved kryds Hegnsvej/Skodsborgvej, det sydlige fortov ødelægges igen og igen af parkeret bil (Foto vedlagt forslaget, ikke vist her). Der er ikke tale om overkørsel ind til egen grund. Ret henvendelse til grundejeren om at udbedre hullerne og genetablere græs som på den øvrige græsrabat på Hegnsvejs østside.
 2. Hegnsvej 31, gasbetonmur ud mod Hegnsvej. Denne gasbetonmur er mildest talt misligholdt, og det ser hæsligt ud. Hvorfor kan I tillade dette, når kommunen anfører levende hegn ud mod fortov. Ret henvendelse til grundejeren om at fjerne gasbetonmuren.

***************************************************************3 – Indsendt af Bo Johansen, Skodsborgvej 386, 2850 Nærum – Modtaget 11.03.2020

 1. Henvendelse til Novafos om centralt afkalkningsanlæg på vandværket.

Vi lider under meget hårdt vand her i kommunen, hvilket kræver hyppige afkalkningsmanøvrer af kaffemaskiner, merforbrug af vaskemidler til tøjvask.

 1. Forskønnelse af de 4 hjørner i krydset Skodsborgvej/Hegnsvej.
 2. Permanent stærekasse ved indkørslen/udkørslen af Nærum ved skoven.