Debat


Beboerhuset, Nærumvænge Torv 25.

Alle medlemmer inviteres til ordinær generalforsamling den 26. august 2020 i henhold til foreningens vedtægter. *)

Husk tilmelding af hensyn til sikker indretning af lokalet senest den 19. august 2020. (Max. 2 personer pr. husstand.)

Med henvisning til de særlige, aktuelle forhold, bliver der ingen bespisning, men der serveres naturligvis læskedrikke.

Rudersdal Kommune vil ikke være repræsenteret på generalforsamlingen på grund af igangværende budgetforhandlinger.

*) Grundet begrænsningerne vedrørende størrelsen på forsamlinger i forbindelse med Covid-19, afholdes generalforsamlingen for sæson 2019-2020 ekstraordinært i 3. kvartal. Der er tidligere redegjort herfor.

Tilmeld dig på vores e-mail info@naerumgrundejerforening.dk, eller skriftligt til et af NG’s bestyrelsesmedlemmer. Husk at notere, om det er 1 eller 2 personer.

Skulle du have glemt tilmelding, er du naturligvis velkommen alligevel.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (Forslag vedlagt)
 6. Afholdelse af valg

Efter tur er Laila Leth, Hans-Henrik Jakobsen og Joel Aronstein på valg til bestyrelsen.

Hans-Henrik Jakobsen modtager ikke genvalg.

Jan Secher er på valg som suppleant til bestyrelsen.

 1. Eventuelt

***************************************************************På NG’s generalforsamling skal vi have valgt nye medlemmer til bestyrelsen – og vi vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre dig til at overveje dit kandidatur.

Vi glæder os til at se dig/jer onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00 i Beboerhuset, Nærumvænge Torv 25.

Med venlig hilsen  –  Bestyrelsen

 

Nærum Grundejerforenings bestyrelse har modtaget 3 forslag til behandling under dagsordenens punkt 5:

1 – Indsendt af Joel Aronstein, Gærdebuen 3, 2850 Nærum – Modtaget 07.03.2020

Opfordring til Rudersdal kommune til at genoprette den sti til Jægersborg Hegn på matrikel 2xp, som ligger mellem Hegnsvej og skoven – stien som tidligere forbandt Bibliotekshaven via Gærdebuen til Jægersborg Hegn.

Begrundelse:

Det er i Nærum-borgernes interesse, at der er bedst og mest mulig adgang til skoven/Jægersborg Hegn, hvorfor den gamle sti bør genoprettes.

En afgørelse fra tidligere Søllerød Kommune i 1955 om at afhænde matrikel 2xp bør anses for forældet og ikke gældende.

På NGs generalforsamling den 26. august 2020 ønskes der derfor foretaget en vejledende afstemning blandt de fremmødte medlemmer af Nærum Grundejerforening om mulig opbakning af forslaget, som videregives til Rudersdal kommune.

NG bestyrelsen: Der foretages en anonym, vejledende afstemning på generalforsamlingen 26.08.2020)

***************************************************************2 – Indsendt af Erik Haugaard, Hegnsvej 23, 2850 Nærum – Modtaget 10.03.2020

Kære bestyrelse.

Jeg har for et par år siden foreslået Nærum Grundejerforening, at man burde opfordre de enkelte grundejere til at holde egne fortove i pæn stand og holde et rimeligt pænt syn ind mod egen grund, men der er slet ikke sket nogen forbedring.

Kan grundejerforeningen, evt. med støtte fra kommunen, rette henvendelse om følgende:

 1. Fortov ved kryds Hegnsvej/Skodsborgvej, det sydlige fortov ødelægges igen og igen af parkeret bil (Foto vedlagt forslaget, ikke vist her). Der er ikke tale om overkørsel ind til egen grund. Ret henvendelse til grundejeren om at udbedre hullerne og genetablere græs som på den øvrige græsrabat på Hegnsvejs østside.
 2. Hegnsvej 31, gasbetonmur ud mod Hegnsvej. Denne gasbetonmur er mildest talt misligholdt, og det ser hæsligt ud. Hvorfor kan I tillade dette, når kommunen anfører levende hegn ud mod fortov. Ret henvendelse til grundejeren om at fjerne gasbetonmuren.

***************************************************************3 – Indsendt af Bo Johansen, Skodsborgvej 386, 2850 Nærum – Modtaget 11.03.2020

 1. Henvendelse til Novafos om centralt afkalkningsanlæg på vandværket.

Vi lider under meget hårdt vand her i kommunen, hvilket kræver hyppige afkalkningsmanøvrer af kaffemaskiner, merforbrug af vaskemidler til tøjvask.

 1. Forskønnelse af de 4 hjørner i krydset Skodsborgvej/Hegnsvej.
 2. Permanent stærekasse ved indkørslen/udkørslen af Nærum ved skoven.

Skov- og Naturstyrelsen har sendt us denne meddelelse om planerne for skovning her til foråret:

Naturstyrelsen Hovedstaden har planlagt skovningsarbejder i den vestlige kant af Jægersborg hegn, og vil i den anledning gerne informere naboerne om arbejdet, der efter planen påbegyndes i uge 5 og forløber gennem de følgende 4-5 uger.

Området er udpeget til urørt skov på længere sigt, og skovningsopgaven tjener det formål at passe på de gamle ”flådeege” der i 1830erne blev plantet for at give tømmer til flådeskibene. De er nu snart 200 år gamle og formålet er nu ikke mere aktuelt. I mellemtiden er egene blevet meget værdifulde for biodiversiteten og mangfoldigheden i skovene og dermed bevaringsværdige.

Egene er efterhånden ved at blive truet af opvoksende bøge og ahorn, og ved skovningen vil der blive passet godt på de i naturmæssig forstand værdifulde træer. Og der vil blive skabt åbne huller hvor solens lys kan komme til jorden for at gavne variationen og naturværdien.

En del af det træ der fældes vil blive solgt, og en del vil blive tilbage på skovbunden for at tilgodese de svampe og insekter der er knyttet til livet i dødt træ.

I perioden vil det hele se kaotisk og rodet ud, og det vil vi bede naboerne om at have overbærenhed med. Også veje og stier vil sikkert blive rodet op. Men vi skal nok rydde pænt op igen, og vi er sikre på at vi også får lavet et flot skovbillede omkring de gamle ege når vi er færdige.

Så derfor: hav tålmodighed med vores skovning, vi skal nok lave en flot skov når der er gået lidt tid.

Tømmer til afhentning

Onsdag den 22. maj 2019 afholdt vi den ordinære generalforsamling på Sognegården.

Beretningen fra mødet indeholder bl.a. oplysninger om vores nye forkus-områder, en mindre ændring af vedtægterne og planerne for anskaffelse af en – måske flere – hjertestartere. Du læse her: Beretning

Inden generalforsamlingen holdt Allan Nielsen fra TrygFonden et indlæg om forebyggelse af indbrud i hjemmet – med gode ideer til forbedret sikring.

Forebyggelse af indbrud

Du kan downloade TrygFondens artikel her: HvadVirker-TrygFonden

Alex Bredsdorff og Erik Mollerup fra kommunen holdt et indlæg om den kommende ordning for affaldssortering og svarede på spørgsmål bl.a. vedr. opsigelsen af serviceordningen for private fællesveje.

Som I måske har set i denne uges Rudersdal Avis eller Det Grønne Område er der planer om at udvide Dyrehaven mod nord op til Skodsborgvej.

Planlagte udvidelse

Vi har kontaktet Naturstyrelsen og fået lidt oplysninger:

Skoven skal understøtte en større diversitet af dyr, insekter, svampe m.v. dvs. der skal fældes træer for at skabe flere lysninger, der fremmer diversiteten.

Tidsplan: Regner med det hele er færdigt i 2026, hvis budget og tidsplan holder.

Hegnet vil blive opsat nogenlunde der, hvor det nuværende er langs skovkanten mod Hegnsvej.

Det kommende hegn vil ligne det hegn, som er sat op langs Svenskevej ved Hjortekær.

Det vil ikke være muligt at opsætte private låger ud til skoven.

En enkelt låge vil bliv opsat overfor foderlageret, tæt på rækkehusene, formentlig der, hvor den nuværende er.

Skriftlige spørgsmål/indvendinger osv. skal indsendes inden høringsfristen midt i maj.

Flere oplysninger på naturstyrelsens hjemmeside:

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2019/marts/dyrehaven-vokser-med-en-fjerdedel/

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/hovedstaden/hovedstaden/samlet-beskrivelse/

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

D. 26. februar holdt vi fællesmøde om vedligeholdelse af fællesvejene efter den offentlige debat om at kommunerne ikke længere må udbyde denne service til de berørte grundejere.

Mødet havde til formål at undersøge om grundejerforeningerne har en fælles interesse i at få etableret nye serviceordninger ved de private fællesveje, som erstatning for de eksisterende, primært med kommunen som administrator.

Du kan downloade indlægget fra mødet ved at klikke her.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vores årlige generalforsamling blev holdt onsdag den 17. maj.

Der var som altid godt fremmøde og en livlig debat. Beretningen kan du læse her (klik på det markerede ord for at åbne filen). Referatet finder du her.

Du skal have et pdf visningsprogram installeret for at se filen. Du kan finde et sådant på www.foxit.com.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

I november holdet vi debataften om boligskatterne og ejendomsvurderingerne. Vi havde en livlig debat med mange spørgsmål til medl af kommunalbestyrelsen Kenneth Birkholm (C) og Kim Krabbe fra Rudersdalmæglerne.

Arrangementet blev afholdt på Plejecenteret Byageren.

debataften

Nærum Grundejerforening

Bestyrelsen

 

Vi afholdt årets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 i Sognegården, Kirkeåsen 9.

For første gang bad vi deltagerne om tilmelding aht bestilling af mad, og det fungerede fint.

Som på tidligere generalforsamlinger havde vi repræsentanter for Rudersdal Kommune med, Aksel Bredsdorf (fmd f. byplanudvalget), Court Møller (park og miljø), samt Erik Mollerup (fmd f bycenterudvalget).

Aftenen bød på masser af information og god debat.

I kan se indlægget her. Referatet finder I her.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Rudersdal kommune har i løbet af vinteren fældet en del af de gamle træer i Biblioteksparken. Det har skabt plads og lys, og stammerne/stubbene er ikke bare skåret af, men udformet som kunstværker! Så nu er der ekstra god grund til at glæde sig til en tur i parken.

Biblioteksparken

Biblioteksparken

Biblioteksparken - En bog fra biblioteket?

Biblioteksparken – En bog fra biblioteket?

 

 

 

En vandhund?

En vandhund?

Flotte fugle

Flotte fugle

Start Igang  Faerdig

Vinterarbejde  …         og snerydning …           Færdigt, flot og sikkert

På sidste generalforsamling fik vi tilsagn fra kommunen om anlæggelse af fortov på den del af Hegnsvej, hvor der ikke var fortov. Anlæggelsen blev afsluttet i maj, hvor også fortovet ud for tennisklubben blev istandsat. Det har betydet at man nu trygt kan færdes med barne-/klapvogn, rullator m.v. uden at skulle ud på kørebanen. Tak til Rudersdal Kommune for hurtig igangsættelse og gennemføring af denne forbedring af sikkerheden på Hegnsvej.

Venlig hilsen, bestyrelsen